Ga naar inhoud

April


1 april 2018


Btw

Indien vóór 15 maart 2018 voor een andere btw-regeling werd gekozen: invoegetreding op 1 april.
Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).
In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 1e kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling
In het buitenland en in de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 1e kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt.
De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling
 

 


5 april 2018

RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
8 april 2017

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over maart indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

 

11 april 2018

Voorafbetalingen

Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen 
PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066
PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

 


15 april 2018

Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in maart betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
BV ingehouden tijdens het 1ste kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

 


20 april 2018

Btw

o Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren.
o Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van maart.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Kwartaalaangevers: aangifte voor het 1ste kwartaal en betaling van het saldo verschuldigd volgens de aangifte.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maand- of kwartaalopgave van intracommunautaire handelingen. Voor belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van deze opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).
o Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en betaling van de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal.
Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum
o Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) Indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
o Invoer - Verlegging van de heffing
o Houders van een vergunning: ten laatste op 20 april de vooruitbetaalde belasting herzien en de administratie hiervan per brief op de hoogte brengen (Circ. AOIF 1/ 2008). Indien het resultaat van de herziening hoger is dan het vooruitbetaalde bedrag, moet het verschil betaald worden. Indien het verschil negatief is, moet het bedrag worden ingevuld in rooster 62 van de periodieke btw-aangifte.
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor
o Indienen
a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 1ste kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor
b) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 1ste kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).
Definitief verhoudingsgetal (gemengde btw-plichtigen) van het jaar 2018 wordt vastgesteld uiterlijk op 20 april : berekeningsblad indienen (art. 15 KB nr. 3). Eventueel, de aftrekken verricht in 2015 herzien.
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoorStatistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
 

 

29 april 2018


RSZ

Een nominatieve staat opmaken voor het 1ste kwartaal.
Administratieve inlichtingen: RSZ
Saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal betalen.
Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108
Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.
Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector


Vakantiegeld van de arbeiders

Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld.
Administratieve inlichtingen: RSZ


Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen houden van het comité PBW en van de ondernemingsraad.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

 


Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt

Publicatie van een jaarlijks financieel verslag.