Ga naar inhoud

Februari

 

5 februari 2018


RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 1e kwartaal storten gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal 2017.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108


Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

 


10 februari 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over januari indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 

 


15 februari 2018


Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in januari betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor22 februari 2018

Btw

o Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van januari.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en -kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): indien de periodieke btw-aangifte voor de maand januari 2018 afsluit met een teruggaafsaldo van 245 EUR of meer, kan de belastingplichtige die de voorwaarden vervult van artikel 81, § 2, 3° KB nr. 4 en die houder is van een door de administratie verleende machtiging, de maandelijkse terugbetaling van dat krediet aanvragen (o.a. exporteurs, internationale vervoerders, bouwsector).
N.B. Niet vergeten het vakje «Aanvraag om terugbetaling» aan te kruisen in vak I van de periodieke btw-aangifte.


Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

 


29 februari 2018

Loonadministratie

o Overhandiging aan het personeel van het dubbel van de individuele rekening van het vorige kalenderjaar.
Administratieve inlichtingen: Personeel
o Indienen van de samenvattende opgaven 325.10 en 20 en van de individuele fiches 281.10 en 20.
Administratieve inlichtingen: Via Belcotax on Web
o Afgifte van het dubbel van de fiches 281 aan de personeelsleden.
Administratieve inlichtingen: Personeel


Veiligheid – OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de ondernemingsraad houden.
Administratieve inlichtingen: Personeel
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
Jaarverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen (in alle ondernemingen).
Administratieve inlichtingen: Dienst IDPB


Schuldenaren van lijfrenten

Vennootschappen of rechtspersonen die lijfrenten of tijdelijke renten betalen waarvan een gedeelte als roerende inkomsten aangemerkt wordt: individuele fiches 281.40 en samenvattende opgaven 325.40 indienen.
Administratieve inlichtingen: Overmaken aan één van de persagentschappen
 

Voorafbetalingen *

Aanvraag tot wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen (terugbetaling, overdracht naar volgend aanslagjaar, overdracht naar een andere rekening bij een materiële vergissing, aanwenden voor de betaling van een andere belastingschuld)
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit
Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen, North Galaxy, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Brussel


Vennootschapsrecht *

Indien uit het ontwerp van balans, afgesloten per 31 december 2017, blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: toepassing van de procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, met uitzondering van de S-BVBA). Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: toepassing van de procedure voorzien in artikel 431 W.Venn.
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit