Ga naar inhoud

Januari


1 januari 2018

Boekhouding - Vennootschapsrecht


Inventarisopname (materiële en financiële vaste activa, voorraden, effecten, kassaldi, enz.).
Afsluiting 2017 voorbereiden.

 


Btw


o Datum inwerkingtreding
De belastingplichtige die de voorwaarden niet meer vervult om te worden belast volgens de forfaitaire regeling: onderwerping aan de normale btw-regeling (art. 6 KB nr. 2).
Datum waarop de overgang van de vrijstellingsregeling uitwerking heeft wanneer de aanvraag vóór 15 december 2017 werd ingediend (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19). 
Overgang naar de bijzondere landbouwregeling op 1 januari indien dit vóór 1 december 2017 werd aangevraagd (art. 9 2e lid KB nr. 22). De landbouwondernemer kan niet opnieuw naar de bijzondere regeling overgaan vóór 1 januari van het derde jaar na dat waarin de vroeger gedane keuzeverklaring voor de normale regeling heeft plaatsgevonden. 
Terugkeer naar de vrijstellingsregeling door optie wanneer het verzoek ingediend werd vóór 1 december 2017. De belastingplichtige kan niet opnieuw naar deze vrijstellingsregeling overgaan vóór 1 januari van het derde jaar na dat waarin de optie voor de normale of de forfaitaire regeling uitwerking heeft gehad (art. 6, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19). 
Datum van overgang voor indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).
Administratieve inlichtingen: Lokale btw-controle
Datum van uitwerking voor alle andere overgangen van een aangifteregeling naar een andere (art. 18 § 3 2e lid KB nr. 1).
o Optie
Beslissing al dan niet een forfaitaire inventaris op te stellen die moet vergeleken worden met de inventaris van de voorraad op het ogenblik van de toegang, in 2017, naar de forfaitaire regeling, ofwel met de opeenvolgende jaarlijkse inventarissen :
- geen forfaitaire inventaris op 1 januari 2018 : forfaitaire belasting ten belope van één vierde van de inventaris van overgang - zie 20 april - (art. 92 § 1 4e lid KB nr. 2);
- forfaitaire inventaris op 1  januari 2018 : aanvullende belasting of teruggaaf overeenkomstig artikel 91, 3e lid KB nr. 2 (art. 92 § 1 3e lid KB nr. 2).
Administratieve inlichtingen: Lokale btw-controle
o In het buitenland en binnen de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. AFZ nr. 20/2009):
Aanvraag om teruggaaf van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is in de loop van het 4de kwartaal van 2017 (indien de terug te geven btw 400 EUR bereikt) of in de loop van het jaar 2017 (indien de terug te geven btw slechts 50 EUR bereikt). De aanvraag moet toekomen vóór 30 september 2018.
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling
o In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Aanschr. nr. 4/1988):
Aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 4de kwartaal 2017 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan. 
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling5 januari 2018


RSZ


Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : betaling van een voorschot gelijk aan 15% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017. Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108


Onvrijwillige deeltijdse arbeid


Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

 

 


8 januari 2018


Statistiek


Industriële ondernemingen die vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over december indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

 


15 januari 2018


Bedrijfsvoorheffing


BV ingehouden in december 2017 (of het saldo) betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 060 EUR aan BV moeten betalen.
Het saldo van de BV ingehouden tijdens het 4de kwartaal 2016, na aftrek van het voorschot van december, betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 060 EUR aan BV moeten betalen
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

 


20 januari 2018


Btw


Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van december. Vergeet niet het in december gestorte voorschot af te trekken.
Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van het saldo verschuldigd volgens deze aangifte. 
Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen.
Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.
Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum PR BE22 6792 0030 0047
Btw-ontvangsten in Brussel
Indiening van de inventaris in twee exemplaren van de goederen en diensten in voorraad op het tijdstip van de overgang van de gewone regeling naar de landbouwregeling indien de wijziging heeft plaatsgehad op 1 januari 2018 (de 20e omwille van de datum van betaling - binnen de maand, volgens art. 11 § 2 KB nr. 22; zie Aanschr. nr. 5/1979 voor een mogelijke verlenging van de termijn).
Administratieve inlichtingen: Lokale btw-controle 
Betaling van de btw die werd afgetrokken op deze goederen in voorraad, door een inschrijving in rooster 61 van de periodieke btw-aangifte die uiterlijk op 20 januari moet worden ingediend. Mogelijkheid om een bijkomende termijn aan te vragen wat de indiening van deze inventaris betreft (Aanschr. nr. 5/1979) en tot 20 april wat de betaling betreft.
o Indienen
a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 4de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);
b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 4de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003). 
Belasting over de inventaris bij overgang van de normale regeling of van de vrijstellingsregeling naar de forfaitaire regeling, ten belope van één vierde bij het verstrijken van elk kalenderkwartaal van het jaar 2017 - overgang naar de forfaitaire regeling in 2017 - geen forfaitaire inventaris opgesteld op 1 januari 2017 - Belasting van het 4e kwartaal van 2017 (art. 92 KB nr. 2).
o Creditsaldo (maandelijkse en kwartaalaangifte)
Als uit de periodieke btw-aangifte van het 4e kwartaal 2017 of van de maand december 2017 een aftrekoverschot blijkt (creditsaldo) van 245 EUR of meer : terugbetaling vragen door het betrokken vak van de aangifte aan te kruisen. 
Kruist de belastingplichtige het vak niet aan, dan wordt het creditsaldo overgedragen naar de volgende aangifteperiode (art. 47 WBTW en art. 81 KB nr. 4).


Statistiek


INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

 


29 januari 2018


RSZ


Nominatieve staat opmaken voor het 4de kwartaal.
Saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 4e kwartaal betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.
Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de sector


Veiligheid - OR


Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de ondernemingsraad houden.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.


Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)


Lijst van alle vennoten neerleggen (art. 373 W Venn.).
Administratieve inlichtingen: Griffie van de rechtbank van koophandel


Ven. B. - Landbouwvennootschappen


Landbouwvennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren (art. 12 tot 16 KB/WIB1992):
optie om aan de vennootschapsbelasting onderworpen te zijn;
een einde stellen aan de optie (na verstrijken driejarige cyclus).


Belasting voor aanplakking


De jaarlijkse belasting is invorderbaar de 2de januari van elk jaar. Betaling uiterlijk op 31 januari (art. 197 W. Diverse rechten en Taksen)
Administratieve inlichtingen: Registratiekantoor te Brussel


Btw


Bedrijfsgroeperingen die geraadpleegd wensen te worden voor het vaststellen van de forfaitaire grondslagen van aanslag : indiening, vóór 1 februari, aan de administratie van gedetailleerde en becijferde elementen die hiervoor nodig zijn.
Administratieve inlichtingen: Centrale Diensten van de AOIF - sector btw
Terugkeer naar de voor de landbouwondernemers geldende bijzondere regeling, op 1 januari (art. 9 2e lid KB nr. 22).
Indiening van een inventaris van de niet-gebruikte goederen en diensten en van de nog bruikbare bedrijfsmiddelen die voor herziening in aanmerking komen, met het oog op de terugstorting van de btw (2 exemplaren).
Overgang naar de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen op 1 januari (art. 8 2e lid KB nr. 19):
Indiening van een inventaris van de goederen in voorraad en van een staat van de nog bruikbare bedrijfsmiddelen, met het oog op de terugstorting van de btw (2 exemplaren) (art. 12 KB nr. 19).
Administratieve inlichtingen: Plaatselijk btw- controlekantoor