Ga naar inhoud

Juli


1 juli 2017


Btw

Automatische overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2016 tot onder de drempel van 15 000 EUR gedaald is, behoudens verzaking van de vrijstelling vóór 1 juni 2018 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).
Datum van overgang voor indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1). 
In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 2de kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling
In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 2de kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling
5 juli 2018

RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2016 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108


Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
 8 juli 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

 

 

11 juli 2018


Voorafbetalingen

Voorafbetalingen (VA 2) om een belastingvermeerdering te vermijden.
Administratieve in lichtingen: Dienst Voorafbetalingen
PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066
PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056
15 juli 2018


Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor
BV ingehouden tijdens het 2de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor
 20 juli 2018

Btw

o Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Kwartaalaangevers: aangifte (in beginsel verlengd tot 10 augustus) en het saldo verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime : deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie) .
o Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.
Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum
o Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1.485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» aankruisen (Vak I van de aangifte) om de terugbetaling te verkrijgen.
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari
o Indienen
a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2de kwartaal 2016 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);
b) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal 2015 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).

 

Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

 


29 juli 2018


RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.
Administratieve inlichtingen: RSZ
Het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal betalen.
Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108
Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.
Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector


Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.


Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.)
Administratieve inlichtingen: Griffie van de rechtbank van koophandel


Vennootschapsrecht*

Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 W.Venn.).
Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.