Ga naar inhoud

Maart


4 maart 2018
 

RSZ


o Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: betaling van voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
o Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

 10 maart 2018


Statistiek


Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over februari indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie


 


15 maart 2018


Btw


Btw-plichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling: mogelijkheid om vóór 15 maart te opteren voor de normale regeling. De optie moet per aangetekende brief gebeuren en heeft uitwerking op 1 april (art. 5 § 2 KB nr. 2).
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor
Gewone btw-plichtigen: vóór 15 maart voor de forfaitaire regeling kiezen (bij vennootschappen geldt dit enkel voor de V.O.F., Comm. V en BVBA) (art. 5 § 2 KB nr. 2).
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor


Milieu


Grootverbruikers met eigen waterwinning: aangifte indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (zie www.heffingen.be)


Bedrijfsvoorheffing


BV ingehouden in februari betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor


 


20 maart 2018


Btw

o Maandaangevers: aangifte en betaling van verschuldigde btw voor de verrichtingen van februari.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en -kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
o Kwartaalaangevers: betaling van het tweede voorschot.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel
Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februariStatistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate.

 31 maart 2018


Btw

Btw-plichtigen en leden van een btw-eenheid, m.i.v. de vrijgestelde belastingplichtigen en de landbouwuitbaters (maar niet de toevallige btw-plichtigen noch de btw-plichtigen die enkel vrijgestelde verrichtingen stellen): jaarlijkse btw-listing overmaken (jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het kalenderjaar 2017 indien de jaaromzet 250 EUR overschrijdt) (art. 1 BTW-KB nr. 23).
Administratieve inlichtingen: Elektronisch of bevoegd scanningcentrum
Btw-plichtigen die voor de vrijstellingsregeling hebben gekozen: de in 2017 verwezenlijkte omzet meedelen (art. 10 BTW-KB nr. 19).
Forfaitaire landbouwers: indiening van de intracommunautaire opgave voor het jaar 2016 (art. 6 BTW-KB nr. 50).
Indiening, in twee exemplaren, van de inventaris van de voorraad bij overgang van de bijzondere landbouwregeling naar de normale regeling wanneer deze plaatsvond op 1 januari 2017 (art. 10 § 2 KB nr. 22).
Administratieve inlichtingen: Lokale btw-controle


Wetboek van Successierechten

Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks voor collectieve beleggingsinstellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (art. 161 tot 162)
Administratieve inlichtingen: 6e Registratiekantoor Brussel PR BE94 6792 0031 6114


Veiligheid - OR - comité PBW

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 4de kwartaal 2017 en jaarinformatie over 2017, uitgezonderd in de vennootschappen waar de termijn bepaald is in functie van de algemene vergadering. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad moet een jaarinfo aan het comité PBW of aan de vakbondsafvaardiging worden bezorgd.
Eventueel, de vergadering houden van het comité PBW.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
Twee exemplaren van het jaarverslag over de activiteiten van de dienst IDPB versturen (deze verplichting geldt voor alle ondernemingen).
Administratieve inlichtingen: Administratie voor de arbeidsveiligheid en administratie voor de arbeidshygiëne


Groepsverzekeringen

Voor de in 2017 in een onderneming ingevoerde groepsverzekering of pensioenfonds: informatiefiche indienen samen met het origineel van het attest van de verzekeraar
Administratieve inlichtingen: Taxatiedienst waarvan de werkgever afhangt


Individuele pensioentoezeggingen

Jaarlijkse mededeling, per categorie van werknemers, van het aantal individuele pensioentoezeggingen en het bewijs dat in de onderneming voor alle werknemers een pensioenstelsel bestaat (formulier WAP - 4)
Administratieve inlichtingen: FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel


Investeringsaftrek

Attest investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanvragen.
Administratieve inlichtingen: Regering van het gewest waar de investering werd verricht.


Vrijstelling bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, integrale kwaliteitszorg en uitvoer

Attesten aanvragen voor het bijkomend personeel aangeworven tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De attesten moeten samen met de formulieren 276 W bij de aangifte worden gevoegd.


Wetboek van Successierechten/Vzw, ivzw en private stichtingen

Aangifte van de taks tot vergoeding van de successierechten en betaling van deze taks
Administratieve inlichtingen: Kantoor ontvanger van de successierechten


Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.
Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds