Ga naar inhoud

Uw garantie

Enkel BIBF-leden mogen de wettelijk beschermde titel van boekhouder-fiscalist dragen.

 

De boekhouder-fiscalist dient zich te houden aan opgelegde ethische regels en is gebonden door het beroepsgeheim.

 

Hij organiseert de boekhouding, corrigeert de rekeningen en licht bedrijven in over hun toestand op financieel, economisch en fiscaal vlak.

 

De boekhouder-fiscalist dient steeds te oordelen op basis van en met inachtneming van de principes van onafhankelijkheid en objectiviteit.

 

Hij dient zich jaarlijks bij te scholen , waarbij het BIBF controle doet op zijn permanente vorming.

 

Dit alles vormt uw garantie voor een coherente boekhouding.

 

 

ACB Tax Consult is aangesloten bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten met aansluitingsnummer 70310347.

 

Zaakvoerder Dirk Van Thielen is sinds 1993 erkend boekhouder-fiscalist met aansluitingsnummer 203870.

 

 

bibf

 

Waarom een erkenning als boekhouder-fiscalist bij het BIBF?

 

Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) is een publiekrechtelijke instelling.

Opgericht bij KB van 19 mei 1992 dat werd vervangen door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.


De wetgever wilde destijds het beroep van boekhouder (-fiscalist) structureren en organiseren met het oog op meer transparantie en een grotere zichtbaarheid en dit zowel op nationaal als op Europees en internationaal vlak.

De zetel van het Instituut en alle organen waaruit het is samengesteld is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

De opdrachten van het BIBF

 

De officiële opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (natuurlijke personen en rechtspersonen) zijn bij Wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft ook als opdracht toe te zien op de opleiding en de permanente organisatie van een korps van specialisten te verzekeren.


Het Instituut ziet er ook op toe dat de deontologische regels worden nageleefd en staat eveneens in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).

 

 

Welke diensten kan de boekhouder leveren

 

Raadgever inzake bedrijfsbeheer

De boekhouder-fiscalist kan de rentabiliteit van uw onderneming analyseren. In functie hiervan kan hij/zij voorstellen doen, bv. op fiscaal vlak, om de economische
gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te verbeteren. Dit zowel op korte als lange termijn (bv. organisatie van de opvolging).

 

 

Bijstand bij de opstart van een onderneming

De boekhouder-fiscalist staat u, als startende ondernemer met raad en daad bij betreffende de keuze van de juridische vorm, het opstellen van het financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies. Alsook bij de registratie als ondernemer bij de verschillende administraties zoals KBO, BTW, sociaal verzekeringsfonds enz...

 

Fiscaliteit

De boekhouder-fiscalist verleent bijstand aan alle belastingplichtigen bij o.a. het invullen en indienen van de elektronische aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting en de BTW.
Hij/zij kan ook fiscaal advies verlenen betreffende successierechten, douane en accijnzen alsook registratierechten.

 

 

Boekhouding

Bijhouden van de boeken, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de jaarrekeningen en raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding.

 

 

Vennootschapsrecht

Hij/zij volgt de evoluties ter zake op zodat u bij de oprichting of omvorming van uw onderneming deskundig kan begeleid worden.

 

 

Sociaal en arbeidsrecht

De boekhouder-fiscalist kan u als ondernemingshoofd bijstaan bij de correcte toepassing van de basisregels die de verhoudingen tussen werkgever en werknemer beheersen alsook de wettelijke verplichtingen op sociaal vlak.

 

 

Deontologische regels

 

De deontologische regels van het beroep steunen op verschillende pijlers :

 

Onafhankelijkheid en eerlijkheid

De boekhouder-fiscalist moet het beroep uitoefenen in alle onafhankelijkheid en met waardigheid, bekwaamheid en eerlijkheid.

 

Professionele aansprakelijkheid

De boekhouder-fiscalist is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren door een verzekeringsovereenkomst.Beroepsgeheim en discretieplicht

De boekhouder-fiscalist, alsook de medewerkers waarop deze beroep doet, verbinden er zich toe om bij de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten het beroepsgeheim te respecteren.

 

Permanente vorming

De boekhouder-fiscalist zal jaarlijks een voldoende aantal uren besteden aan beroepsmatige bijscholing.Onverenigbaarheden

Om het cliënteel in alle onafhankelijkheid te kunnen bijstaan is het beroep van boekhouder-fiscalist onverenigbaar met elke ambachtelijke of commerciële activiteit.